Informació Legal

 

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, Relativa a Determinats Aspectes dels Serveis de la Societat de la Informació, s’informa l’usuari que aquesta és la pàgina web corporativa de Gestió i imatge esportiva 2001 S.L., les dades identificatives de la qual s’extracten a continuació:

Gestió i imatge esportiva 2001 S.L.

DOMICILI: Pz. Alcalde Joan Manet, 1, 08917 Badalona, Barcelona. Correu electrònic: info@cemsistrells.es

 

Condicions generals d’ús

 

1. Àmbit.

Les presents condicions generals regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. (d’ara endavant, *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L.), localitzat en l’adreça http://www.cemsistrells.es (d’ara endavant, el Lloc web).

 

2. Usuaris.

La utilització del Lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix atribueix la condició d’usuari i l’acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com aquelles altra particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats a aquest.

Si l’usuari decideix no acceptar totalment o parcialment les presents condicions haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web i usar els seus continguts o serveis.

 

3. Serveis oferts.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. ofereix a través del lloc web els següents serveis:

Informació sobre *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., descripció dels gimnasos i característiques d’aquests.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. es reserva el dret de retirar, modificar o ampliar, sense previ avís, els serveis prestats.

Tret que una altra cosa s’indiqui, els serveis oferts per *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., a través d’aquest lloc web tenen caràcter gratuït. No obstant això, *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. podrà, a la seva sola voluntat deixar de prestar gratuïtament tot o part dels serveis i exigir, a partir del moment en què adopti tal decisió, un preu o contraprestació.

Els béns o serveis prestats a canvi d’un preu queden sotmesos a condicions particulars que prevalen sobre aquestes generals i a un procediment de contractació plenament transparent. En cas que l’usuari decideixi adquirir algun bé o servei no gratuït, rebrà complerta informació de les condicions i del procediment de contractació abans de l’acceptació definitiva.

 

4. Obligacions de l’usuari.

Pel simple accés al lloc web o a qualsevol dels seus serveis vinculats, l’usuari s’obliga a utilitzar-los de manera diligent i correcta, d’acord amb les presents condicions i de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic, i assumeix, entre altres, les següents obligacions:

– No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, o per a recollir o emmagatzemar dades personals.

– Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., de les societats del Grup d’empreses al qual pertany o dels tercers, que figurin en el Lloc web i en cadascun dels diversos serveis oferts a través d’ell.

– Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. o per tercers, ja sigui en el Lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d’aquest, per a la protecció dels seus drets.

– No usar ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts o Serveis del lloc web.

– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi i en general, abstenir-se de dur a terme actuacions que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, els equips, sistemes, xarxes, programes, dades o informacions de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., dels seus proveïdors, de qualsevol usuari o, en general, de qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web o dels serveis a ell vinculats.

– Respondre dels danys i perjudicis que poguessin sofrir *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., les societats del Grup al qual pertany, els seus treballadors, proveïdors, clients, altres usuaris i tercers en general, a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions o de les particulars que fossin aplicable als serveis vinculats al lloc web, obligant-se a mantenir indemne a *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., empreses del grup al qual pertany, treballadors, clients i proveïdors enfront de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pogués ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’esmentat incompliment.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari reconeix i accepta expressament la titularitat de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web i els elements que l’integren.

A títol merament enunciatiu, aquesta titularitat abasta: la pàgina en si, pantalles, la informació i materials inclosos en aquest, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, els programes d’ordinador, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador (“Programari”), bases de dades, tecnologia, equips informàtics, know-how, marques, signes distintius, logos, noms de domino i, en general, qualsevol classe de creació o material accessible a través del lloc web.

L’usuari reconeix i accepta, així mateix, l’existència de drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers sobre part dels elements anteriorment esmentats, que igualment s’obliga a respectar.

L’únic ús del lloc web, dels seus continguts i serveis que *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. autoritza és el personal de cadascun dels usuaris, sense que a aquests els estigui permès realitzar, ni directa ni indirectament, una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests. En conseqüència, l’usuari només pot descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web per al seu ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L.. Aquesta autorització de còpia privada, no implica la concessió de llicència o dret d’explotació algun a favor de l’usuari.

Excepte autorització expressa de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. o, en el seu cas, dels tercers titulars, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, exhibir, transmetre, retransmetre, digitalitzar, traduir, adaptar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en els paràgrafs anteriors.

 

6. Protecció de dades personals.

Per mitjà d’aquesta pàgina web, *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. recapta dades personals d’aquells dels seus usuaris o clients que consenten a lliurar-los. A l’efecte de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades de caràcter personal que figuren en aquesta comunicació estan inclosos en un fitxer automatitzat el responsable del qual és *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigeixin-se per escrit a l’adreça de 08917-Badalona, *Pz/ Alcalde Joan *Manet 1, o al següent correu electrònic; info@cemsistrells.es.

El lliurament de les dades a *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. és completament voluntària, però si l’usuari no els subministra *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no podrà prestar-li aquells serveis per als quals aquestes dades siguin necessaris.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de conservar-los custodiar-los a través de mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, que garanteixin la seguretat d’aquests, evitin la seva alteració, pèrdua, deterioració, tractament o accés no autoritzats i els possibles riscos al fet que poguessin estar exposats. Per part seva, l’usuari es compromet al fet que la informació que subministri sigui veraç i a actualitzar la mateixa en cas que sofreixi alguna modificació.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. tractarà aquestes dades amb la finalitat de mantenir una adequada relació amb el client i/o usuari i facilitar a aquests informació i ofertes que, segons el parer de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., puguin ser d’interès per als usuaris o clients.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. només cedirà les dades que els usuaris subministrin a empreses del Grup del qual forma part, amb la finalitat que aquestes empreses puguin oferir els seus productes.

Als efectes previstos en els dos paràgrafs precedents, l’usuari consent expressament en què tant *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. com les empreses que formen part del mateix Grup, puguin enviar-li comunicacions publicitàries o comercials per qualsevol mitjà de comunicació, quedant expressament inclosos els mitjans de comunicació electrònica.

L’usuari que lliura les seves dades personals a *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. està consentint en què els mateixos siguin recaptats, conservats, tractats i cedits de conformitat amb el que s’estableix en aquestes condicions, per la qual cosa qualsevol usuari que no desitgi que les seves dades siguin tractades en la forma abans dita no ha d’introduir-los.

 

7. Garanties i responsabilitats.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. duu a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del Lloc web així com dels serveis vinculats a aquest. No obstant això, *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no pot garantir que el Lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa forma, *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del Lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per a evitar la presència en el Lloc web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web. D’igual forma, no controla i no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (links) des del Lloc web. *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no controla el contingut d’aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat per aquests.

 

8. Enllaços.

*Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. només autoritza l’establiment d’enllaços als seus llocs web quan es realitzin complint les condicions a continuació es detallen.

En cas que l’usuari desitgi incloure en un lloc web un enllaç a qualsevol dels llocs web *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., aquest enllaç no podrà donar lloc a cap confusió respecte a l’absència de vinculació entre *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. i el propi usuari, ni podrà induir a creure que qualsevol dels continguts del lloc web de l’usuari han estat realitzats per o compten amb l’aprovació o el suport de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L..

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca nomeni comercial, denominació, logotip o altres signes dels quals sigui titular *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., excepte aquells que figurin en el propi enllaç.

L’usuari haurà d’establir l’enllaç de manera que els usuaris d’Internet que ho utilitzin accedeixin i vegin el contingut íntegre i la configuració que tingui a cada moment la pàgina d’inici del lloc web de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., sense que aquest contingut, ni en tot ni en part, aparegui emmarcat pel lloc web en el qual s’inclogui l’enllaç o per qualsevol dels continguts d’aquest i sense que el contingut del lloc de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. aparegui inserit, superposat o aparegui de qualsevol forma juntament amb altres continguts, ja siguin informatius, publicitaris o de qualsevol altre tipus que no siguin els propis de la pàgina d’inici de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L.. En aquest sentit, no es realitzaran operacions de *framing ni qualsevol altra operació que impedeixi als usuaris d’Internet que utilitzin l’enllaç poder veure el lloc web de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. en les mateixes condicions en les quals el veuria qualsevol altre usuari que hagués tingut accés al mateix directament.

L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol actuació que pogués resultar en una desviació de trànsit del lloc de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L.. En particular, l’usuari s’abstindrà d’introduir, ja sigui com *metatag o d’una altra forma en el codi font del seu lloc web qualsevol paraula clau que identifiqui un contingut o producte propi de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. i la inclusió del qual no resulti justificada per l’existència de continguts o productes similars de l’usuari.

Queda prohibit l’establiment d’enllaços des de llocs web en els quals s’incloguin continguts, vincles, publicitat o qualsevol altre material que poguessin danyar la imatge de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L., incloent, en particular, aquells materials: contraris a la Llei, a l’ordre públic o als costums generalment acceptats; que infringeixin drets de tercers; que denigrin els productes de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. o dels seus competidors; sexuals o violents; que promoguin qualsevol tipus de discriminació racial, sexual, religiosa, d’edat o d’orientació sexual i qualsevol altre contingut que a lliure criteri de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. no resulti compatible amb els drets, imatge o interessos de *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. o les empreses del Grup del qual forma part.

 

9. Fur.

Amb renúncia expressa al seu propi fur *Gestió i *imatge *esportiva 2001 S.L. i els usuaris del lloc web sotmeten qualsevol qüestió litigiosa sorgida o que pugui sorgir als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’usuari, sempre que fos persona física i tingués la seva residència a Espanya, i als de Badalona en qualsevol altre cas.